.

1400/7/18 یکشنبه
لیست همکاران ادارات و زیر مجموعه‌های اداره کل امور فنی و پشتیبانی سازمان مرکزی
نام اداره : معاونت اداره کل امور فنی و پشتیبانی -  تعداد افراد : 6
ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت استخدامی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 رحمان محمدی معاون مدیر کل رسمی 22441794 2444
2 رضا اله دادی رئیس دفتر اداره کل رسمی 22441794 2444
3 رضا پیرهادی مسئول قراردادها قراردادی - 2673
4 مریم رسولی تایپیست قراردادی - 2339
5 هومان روحانی متصدی امور دفتری شرکتی 22441794 2444
6 مهسا عباسی مسئول شرکتی‌ها شرکتی - 2339
نام اداره : امور مالی -  تعداد افراد : 2
ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت استخدامی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 حمیده حاتمی فر خدمات مالی قراردادی 22485171 2452
2 حمیده فلاحی دفتر مالی شرکتی - 2452
نام اداره : نقلیه -  تعداد افراد : 25
ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت استخدامی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 فریدون قدیمی رئیس اداره پیمانی 22452034 2422
2 حسین خندان دفتر اداره رسمی 22485175 2421
3 پیمان درویش دفتر اداره رسمی 22485175 2421
4 محمدرضا احمدی راننده رسمی - 2406
5 محمد صداقت راننده رسمی - 2406
6 علیرضا رامش راننده رسمی - 2406
7 مهرداد محمدزاده راننده رسمی - 2406
8 محسن گودرزی راننده رسمی - 2406
9 حسین احمدی نژاد راننده رسمی - 2406
10 علی مداح راننده رسمی - 2406
11 رسول کاشانیان راننده رسمی - 2406
12 مهدی خجیر راننده پیمانی - 2406
13 محسن تیموری راننده قراردادی - 2406
14 همایون پارسا راننده قراردادی - 2406
15 حسین اصغرزاده راننده قراردادی - 2406
16 مهدی صمدیان راننده قراردادی - 2406
17 مجید جباری راننده قراردادی - 2406
18 جواد جانی راننده قراردادی - 2406
19 سعید زمانی راننده قراردادی - 2406
20 حمیدرضا کیانی راننده قراردادی - 2406
21 علیرضا حاجی عبدالهی تعمیرکار قراردادی - 2406
22 مهدی خطیبی تعمیرکار شرکتی - 2406
23 سید یاسر پورمند راننده شرکتی - 2406
24 مجید عمرانی راننده شرکتی - 2406
25 داود بسیج راننده شرکتی - 2406
نام واحد : فضای سبز -  تعداد افراد : 5
ردیف نام و نام خانوادگی سمت وضعیت استخدامی شماره تلفن مستقیم شماره تلفن داخلی
1 مهناز محرمی مسئول فضای سبز شرکتی - 2926
2 امیرحسین آقابیگ باغبان شرکتی - 2926


 
آمار بازدید پورتال دانشگاه پیام نور:1159509920
آمار بازدید این صفحه از ابتدا تا کنون:61
آمار بازدید این صفحه (امروز):