اخبار و اطلاعیه ها
فرمهای ارزشیابی توسط اعضاء غیرهیات علمی به صورت فصلی از سال 1400 تکمیل می گردد
احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی صادر گردید
احکام اصلاح تاریخ برخورداری از سقف افزایش 50درصد حقوق و مزایا اعضاء غیرهیات علمی صادر گردید
صدور بیش از 1300 حکم ارتقار تبه در سال 1399
تقویم اداری
  • 1400/1/26 پنجشنبه تقویم اداری
    تقویم اداری اعضای غیرهیات علمی در سال 1400 مشخص گردید
افزایش ضریب حقوقی سال 1400
1