1400/4/22 سه‌شنبه فرمهای ارزشیابی توسط اعضاء غیرهیات علمی به صورت فصلی از سال 1400 تکمیل می گردد فرمهای ارزشیابی به صورت فصلی
فرمهای ارزشیابی اعضاء غیرهیات علمی به صورت فصلی در اتوماسیون اداری استانها تعریف گردیده است و اعضاء غیرهیات علمی درانتهای هر فصل،فرمها را تکمیل و در انتهای سال 1400 میانگین این فرمها در فرم ارزشیابی سالیانه محاسبه می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر