1400/4/22 سه‌شنبه احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی صادر گردید احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضاء هیات علمی با اعضاء هیات علمی وزارت بهداشت صادر گردید
در اجرای  بندالف دستور 1 صورتجلسه نشست فوق العاده(همزمان) هیئت امنای مورخ 1400/2/19 دانشگاه،احکام همسان سازی فوق العاده ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه با اعضاء هیات علمی وزارت بهداشت صادر گردید.در این دستور ضریب فوق العاده ویژه به میزان 67درصد نسبت به قبل افزایش داشته است.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر