1400/4/22 سه‌شنبه احکام اصلاح تاریخ برخورداری از سقف افزایش 50درصد حقوق و مزایا اعضاء غیرهیات علمی صادر گردید احکام اصلاح تاریخ برخورداری از سقف افزایش 50درصد حقوق و مزایا اعضاء غیرهیات علمی صادر گردید
 در اجرای دستور پنجم صورتجلسه نشست فوق العاده(همزمان) هیات امنا دانشگاه مورخ 1400/2/19 و نامه تامین اعتباردفتر برنامه،بودجه،تحول اداری و بهره وری،احکام اصلاح تاریخ برخورداری از سقف افزایش 50درصد حقوق و مزایا اعضاء غیرهیات علمی صادر گردید.اصلاحیه تمامی احکام سال 99 اعضاء توسط کارشناسان محترم اداری استانها در حال صدور می باشد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر