1400/4/22 سه‌شنبه درخواست ارتقا رتبه 1070 نفر مورد بررسی قرار گرفت در مرحله اول ارتقا رتبه درخواست 1070 نفر مورد بررسی قرار گرفت
درخواست ارتقا رتبه 1070 نفر در مرحله اول ارتقا رتبه توسط اعضاء اداری ارسال گردید.پس از ارسال درخواست ارتقا رتبه در اتوماسیون اداری و بررسی سنوات قابل قبول و توقف لازم جهت ارتقا رتبه در سیستم پرسنلی توسط کارشناسان محترم اداری استانها،اسامی این اعضاء جهت ارسال فراخوان تکمیل دوره های آموزشی و تایید آن توسط کارشناسان محترم بودجه استانها صورت گرفت.در همین راستا کارشناسان محترم اداری استانها کلیه سوابق مربوط به ارتقا رتبه را در سیستم پرسنلی با توجه به مدارک ارسالی اعضاء تکمیل نموده و پس ار تایید دوره های اموزشی،پیش حکم ارتقا رتبه که شامل امتیازات لازم و میانگین ارزشیابی سه سال آخر و سنوات قابل قبول می باشد توسط کارشناس محترم اداری استان صادر می گردد.کارشناس محترم اداری سازمان مرکزی فرم تاییدیه ارتقا رتبه که به پیوست آن روکش امتیازات و گزارش ارتقا رتبه می باشد را جهت صدور حکم ارتقا رتبه به رئیس استان ارسال می نماید.در راستای اجرای مدیریت سبز و کاهش مصرف کاغذ و محاسبات سیستمی به جای محاسبات دستی و امکان پیگیری ارتقا رتبه اعضاء در سیستم این امر صورت پذیرفت. 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر