اخبار
 
آرشیو پرونده پرسنلی  به صورت آزمایشی برای استانهای قم، قزوین، آذربایچان شرقی،لرستان آغاز گردید.این استانها طی نامه ای اسکن مدارک و اسناد
 
پرونده پرسنلی کارکنان اداری خود را در قالب فرمت تعریف شده از سوی اداره کل امور اداری را آغاز کردند تا از این به بعد دسترسی به اسناد و مدارک از
 
طریق سیستم امکانپذیر گردد.
 
 
امتیاز دهی