اخبار
 
مجوز شارژ بن کارتها از معاونت محترم اداری،مالی و عمرانی به مبلغ 3000/000 ریال برای شاغلین و 1500/000 ریال برای بازنشستگان محترم صادر گردید و اقدامات اجرایی جهت شارژ بن کارتها در دست اقدام می باشد
 
 
امتیاز دهی