اخبار
 
امکان بایگانی احکام در سایت مشاهده و چاپ توسط استانها از تاریخ 94/9/1 فعال گردید.با انتخاب فیلتر بدون بایگانی و انتخاب کلیه احکامی که قبلا چاپ
 
گرفته شده است و انتخاب دکمه بایگانی،تمامی احکام بایگانی می گردد و تمامی احکامی که تازه صادرشده است و
چاپ نشده است با انتخاب فیلتر بدون
 
بایگانی قابل مشاهده است.
 
 
امتیاز دهی