اخبار
 
دکتر فیصل حسنی به سمت معاون اداری،مالی و عمرانی منصوب شد.دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی  دکتر فیصل

حسنی را  از تاریخ 94/9/1 به سمت سرپرست معاونت اداری،مالی و عمرانی منصوب کردند.
 
 
امتیاز دهی