متون عمومي
 

مدیر کتابخانه : فاضل بوستان ( مسئول راه اندازی )

تلفن تماس:      22455053

دور نگار:            22485142

 

رئیس اداره کتابخانه سنتی:  محمد صالح آبادی

تلفن  تماس:        22458227   -     2925

 

رئیس اداره نظارت بر کتابخانه های مراکز : طاهره عسکرزاده

تلفن تماس:              2712
 

مسئول ثبت پايان نامه ها : محمد ندرلو

تلفن تماس:              22458221     -       2722
 

بيشتر