متون عمومي

اداره کتابخانه سنتی:

 

آدرس سامانه نرم افزار مدیریت کتابخانه(ثنا)  :   http://lib.pnu.ac.ir

 

اهم وظایف:

·         تهیه منابع اطلاعاتی مفید و مناسب برای جامعه دانشگاه ، ساماندهی تمامی منابع چاپی و الکترونیکی و دیداری و شنیداری با توجه به محتوای موضوعی

·         سازماندهی، فهرست نویسی، رده بندی و آماده سازی کتابها با استفاده از ابزارهای کتاب شناختی و رده بندی LC (کنگره)

·         اشاعه، ارائه و انتقال اطلاعات جدید و روزآمد

·         آگاهی نسبت به علایق و نیازمندیهای استفاده کنندگان و تامین و توزیع به موقع اطلاعات مرتیط و مناسب به منظور بر آورده ساختن نیازهای متخصصان و پژوهشگران

 

           رئیس اداره:  محمد صالح آبادی

            شماره تماس:  22458227  -   2925

 

بيشتر