هیات ممیزه دانشگاه پیام نور
کاربرگ های آیین نامه ارتقاء مصوب سال 1395 دانلود کنید

کاربرگ  حضور فعال و تمام وقت

کاربرگ کیفیت تدریس

کاربرگ نظم و انضباط
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر