هیات ممیزه دانشگاه پیام نور
فرمها و مدارک لازم جهت ارتقا از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری فرمها و مدارک لازم برای ارتقا از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری

دانلود کنید

متقاضیانی که قبل از 95/9/30 مدرک دکتری اخذ نموده اند
متقاضیانی که بعد از95/9/30 مدرک دکتری اخذ نموده اند
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر