هیات ممیزه دانشگاه پیام نور
راهنمای خلاصه شرابط ارتقاء مرتبه (آیین نامه ارتقاء مرتبه مصوب سال 1395) دانلود کنید

* خلاصه شرایط ارتقا به مرتبه استادی


* خلاصه شرایط ارتقا به مرتبه دانشیاری

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر