عضویت در انجمن‌ها و مجامع بین‏المللی

·                انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز

1.             عضویت در کمیته اجرایی و شرکت در جلسات اعضای کمیته اجرایی

2.             شرکت در کنفرانس‌های سالانه انجمن

3.             شرکت در جلسات کمیتة اجرایی سال 2010 و رأی گیری برای انتخاب رئیس و اعضای کمیته اجرایی انجمن برای سال‌های 2001- 1999 ، 2010- 2008 به عنوان عضو و در سال‌های 2013-2011 به عنوان عضو علی البدل

4.             معرفی کاندیدای دانشگاه برای شرکت در طرح اعطای نشان لیاقت

5.             شرکت در طرح مبادله کارکنان

6.                                     شرکت در کار گروه‌های انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز:

§         کارگروه اعطای جایزه نوآوران جوان

§         کارگروه تضمین کیفیت آموزش باز و از دور

§         تکمیل پرسشنامه دلفی در چارچوب تضمین کیفیت 2010 انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز

§         کارگروه تأسیس مؤسسه اعتبار استاندارد

§         کارگروه برنامه‌ریزی مشترک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش باز و از دور

§         کارگروه حق چاپ و انتشار مجله

·                انجمن بین‌المللی آموزش باز و از دور

1.       تبادل تجارب و اطلاعات با دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو انجمن

2.       شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن

3.       استفاده از نشریه الکترونیکی انجمن: Open Praxis

4.       دسترسی به مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های انجمن

5.       شرکت رئیس دانشگاه در کنفرانس‌های سالانه دائمی رؤسای مؤسسات عضو انجمن

6.       شرکت در طرح اعطای جایزه برتر انجمن

7.       شرکت در طرح چارچوب تنظیمی آموزش از دور انجمن

·اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام

1.       شرکت در طرح انتخاب فرهیختگان برجسته دانشگاهی

2.       شرکت در طرح اعطای جایزه پژوهش دانشگاهی

3.       شرکت در طرح گسترش و روزآمدکردن بانک اطلاعاتی محققان و متخصصان دانشگاه‌های عضو اتحادیه

 

     انجمن ها و مجامع بین المللی                       تاریخ تأسیس        تاریخ عضویت      حق عضویت سالانه

1- انجمن آسیایی دانشگاه های باز (  ( AAOu                   1366                1368                   600دلار امریکا

2- انجمن بین المللی آموزش باز و از  دور( (ICDE               1317                    1382                1750 یورو

3- اتحادیه دانشگاه های جهان اسلام  (FUIW)                 1366               1381                    3000دلار امریکا