وظایف گروه همکاری های علمی بین المللی عبارتند از:

 

-     برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری

-     ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه

-     تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط

-     انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج

-     فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه

-     تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و هیأت های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

-     تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاه های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی

-     رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه

-     سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای امور فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه

-     انجام امور به مکاتبات ثبت و ضبط طبقه بندی و نگهداری سوابق مربوط

-     انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق