اخبار
ّبرنامه ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق رشته های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402
برنامه ارائه دروس و جدول تطبیق رشته های دکتری سال تحصیلی 1403-1402
برنامه ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق رشته های دکتری سال تحصیلی 1402-1401
ّبرنامه ارائه دروس، منابع درسی و جدول تطبیق رشته های کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1402-1401
برنامه ارائه دروس مقطع دکترا سال تحصیلی 1401 - 1400 (به روزرسانی شده در شهریورماه 1400)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1401 - 1400
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم تحصیلی1400 -1399 (به روز رسانی شده در بهمن ماه 1399)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی1400 -1399
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 99- 98(تاریخ درج خبر98/10/9)
برنامه ارائه دروس مقطع دکترا سال تحصیلی 99-98 (تاریخ درج خبر 98/6/26)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 99- 98(تاریخ درج خبر98/5/26)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95 (تاریخ درج خبر95/5/13)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد  سال تحصیلی 98- 97(تاریخ درج خبر97/4/17)
برنامه ارائه دروس مقطع دکترا سال تحصیلی 98-97 (تاریخ درج خبر 97/4/16)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد  سال تحصیلی 97- 96 (تاریخ درج خبر96/11/1)
برنامه ارائه دروس مقطع دکتری سال تحصیلی 97- 96 (تاریخ درج خبر 96/6/21)
برنامه ارائه دروس مقطع دکترا سال تحصیلی  96-95  (تاریخ درج خبر 95/11/13 )
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95 (تاریخ درج خبر 95/10/11)
برنامه ارائه دروس مقطع دکترا سال تحصیلی  96-95 ( تاریخ درج خبر 95/6/9)
برنامه ارائه دروس،جدول تطبیق و منابع درسی رشته های مختلف مقطع کارشناسی ارشد نیمسال دوم سال تحصیلی 95- 94 (تاریخ درج خبر94/10/21)
1 2