كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مدیریت و اقتصاد
1394/4/24 چهارشنبه بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری نیمسال اول 95-94

   

 

 

بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری                                   سال تحصیلی 95-94

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121847

MBAمدیریت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122122

اقتصاد اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122122

اقتصاد اسلامی (مخصوص ورودی 95-94 و بعد)

برنامه ارائه دروس(اصلاحیه94/6/31)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122124

اقتصاد انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

122125

اقتصاد و تجارت الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

121412

حسابداری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121412

حسابداری (مخصوص ورودی 95-94 وبعد)

برنامه ارائه دروس(اصلاحیه94/7/18)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122111

علوم اقتصادی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121854

مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121853

مدیریت اجرایی گرایش بازار یابی و صادرات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121846

مدیریت اجرایی (مخصوص ورودی نیمسال دوم 93-92 و بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121840

مدیریت بازرگانی گرایش بازار یابی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121839

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121838

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121826

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121827

مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی(مخصوص ورودی 94-95 - آزمون سراسری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121830

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121850

مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121851

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121858

مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121857

مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

151111

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121813

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121811

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121814

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121812

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121859

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121817

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش استراتژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121818

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش بازاریابی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121821

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کسب و کار بین المللی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121822

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش مالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121824

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121819

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش کارآفرینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121823

مدیریت کسب و کار(MBA)گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121827

مدیریت امور شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121815

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121816

کارآفرینی گرایش آموزش عالی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 

بيشتر