جزوه ها
1393/7/9 چهارشنبه

دانشکده علوم انسانی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

اخلاق کاربردی فقه الاخلاق (آموزش محور) فقه الاخلاق حیدر امیرپور
حقوق دادرسی اداری متون حقوقی به زبان خارجی

Law texts On Administrative Procedure Law

حسن خسروی

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 1

علیرضا جلالی

الهیات – ادیان و عرفان

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

متون دینی و عرفانی به زبان خارجی 2

علیرضا جلالی

الهیات – ادیان و عرفان

زبان خارجی (متون اسلامی)

زبان خارجی (متون اسلامی)

علیرضا جلالی

تاریخ گرایش تاریخ تشیع

 تشیع در آثار مستشرقان

 تشیع در آثار مستشرقان (ویراست دوم)

مهدی عبادی

تاریخ گرایش تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 2(آموزش محور)
1220600- 1229149

تاریخ اجتماعی شیعه 2 (ویراست 4)

مجتبی سلطانی احمدی- سیده سوسن فخرائی

تاریخ گرایش تاریخ تشیع

تاریخ اجتماعی شیعه 1 تاریخ اجتماعی شیعه 1 (ویرایش شده)

سیده سوسن فخرائی- مجتبی سلطانی احمدی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد

تاریخ تحلیلی اسلام از ظهور عباسیان تا سقوط بغداد

احمدرضا متولی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

زبان انگلیسی تخصصی 2

زبان انگلیسی تخصصی 2

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه

تاریخ تحلیلی اسلام از سقوط بغداد تا پایان صفویه

مجتبی سلطانی احمدی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ تمدن و ملل اسلامی

جغرافیای تاریخی جهان اسلام

جغرافیا نگاری در جهان اسلام

زینب فضلی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

زبان انگلیسی تخصصی 1

زبان انگلیسی تخصصی 1

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1

تاریخ علوم در تمدن اسلامی 1

مجتبی سلطانی احمدی و مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عثمانیان

عثمانیان

مهدی عبادی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ تحلیلی اسلام در مغرب و اندلس

تاریخ تحلیلی اسلام در مغرب و اندلس

محمود صادقی علوی - زیبا شفیعی

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم قرآنی 3

علوم قرآنی 3

ناصر نیستانی

الهیات – علوم قرآن و حدیث

زبان خارجی

زبان خارجی

محمدهادی امین ناجی - محمد حسن صانعی پور

علوم قرآن و حدیث زبان تخصصی(آموزشمحور) زبان خارجی محمدهادی امین ناجی - محمد حسن صانعی پور
علوم قرآن و حدیث تفسیر نهج البلاغه تفسیر نهج البلاغه رحمت اله عبداله زاده
الهیات - فلسفه و کلام اسلامی زبان تخصصی Mulla Sadras Transcent Philosophy

محمد کمال

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

محمدهادی امین ناجی

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

محمدمهدی جعفری

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

متون ادبی در راستای نهج البلاغه

محمدمهدی جعفری

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی علوم نهج البلاغه 2 علوم نهج البلاغه 2 مصطفی دلشاد تهرانی
نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی علوم نهج البلاغه 2 علوم نهج البلاغه 2 مصطفی دلشاد تهرانی
نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی علوم نهج البلاغه 2 علوم نهج البلاغه 2 مصطفی دلشاد تهرانی

فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی

متن شناسی کلامی

متن شناسی کلامی

مرضیه اخلاقی

تاریخ گرایش تاریخ تشیع علم و آموزش در جهان تشیع علم و آموزش در جهان تشیع مهدی عبادی
شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي جامعه شناسي شيعيان ايران جامعه شناسي شيعيان ايران
بخش اول        بخش دوم
محمود صادقي علوي
شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي جمعیت شناسی شيعيان جهان جمعیت شناسی شيعيان جهان احمدرضا متولی
شيعه شناسي گرايش جامعه شناسي مردم شناسی شيعيان  مردم شناسی شيعيان مجتبی سلطانی احمدی- سیده سوسن فخرائی
علوم قرآن و حدیث گرایش مستشرقان زبان تخصصی زبان تخصصی محمدهادی امین ناجی

 

 

دانشکده فنی و مهندسی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

عمران – راه و ترابری

سمینار و روش تحقیق

سمینار و روش تحقیق

محمودرضا کی‌منش – حمیدرضا شیبانی

عمران – راه و ترابری

تکنولوژی و مواد رو سازی

تکنولوژی و مواد رو سازی

محمودرضا کی‌منش – سعید شاکر

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

امنیت پایگاه داده

امنیت چند سطحی در پایگاه داده های رابطه ای

اوساما اس، مترجم احمد فراهی

معماری سازمانی برنامه سازمانی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی علی اکبراحمدی- مریم اله وکیلی- محسن شکری پور
مهندسی کامپیوتر - نرم افزار متدولوژی های ایجاد نرم افزار متدولوژی های توسعه نرم افزار سیده صفیه سیادت- بابک درویش روحانی- امیرهوشنگ تاجفر
 

 

دانشکده فنی و مهندسی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

مهندسی معماری

روش تحقیق معماری

روش تحقیق معماری

حمیدرضا عامری _ ساناز لیتکوهی _ حیدر جهان بخش

مهندسی معماری

برنامه ریزی کالبدی معماری

برنامه ریزی کالبدی معماری

حمیدرضا عامری - احمد میرزا کوچک خوشنویس - عبدالکریم قائدی

مهندسی معماری
طراحی شهری
حقوق و اخلاق در معماري حقوق در معماری و شهرسازی حمیدرضا عامری سیاهویی- علیرضا سلمیانی- وحید افشین مهر- صابر زند
مهندسی معماری فرهنگ و معماری فرهنگ و معماری حیدر جهان بخش- سيد تاج‌الدين منصوري

 

دانشکده علوم اجتماعی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

تاریخ اسلام زبان خارجی 1 باتکیه بر ترجمه متون تاریخی

زبان تخصصی 1

تاریخ اسلام زبان خارجی 2 باتکیه بر نثر و متون تاریخی

زبان تخصصی 2

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی درس روش تحقیق روش شناسی تاریخ گروه تاریخ

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

نقد وبررسی تاریخ ایران از صفویه تا قاجاریه

تاریخ ایران در  دوره افشار، زند و قاجار   فایل 1    فایل2    فایل3     فایل4

گروه تاریخ

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

کلیات تاریخ تمدن شبه قاره هند

تاریخ شبه قاره هند

کریم نجفی برزگر

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 1 باتکیه بر نثر متون تاریخی زبان تخصصی 1

Avely

تاریخ - تاریخ ایران اسلامی

زبان خارجی 2 باتکیه بر نثر متون تاریخی

زبان تخصصی 2

Avely

ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری هیدروژئومورفولوژی(آموزش محور) Hydrogeomorphology Fundamentals Applications Dr Md Babar

3 رشته آب و هواشناسی و رشته جغرافیای طبیعی
اقلیم شناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی

مجید جاوری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهرهای جدید

برنامه ریزی شهرهای جدید

اسماعیل نصیری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی(چهار گرایش)

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

پرویز نصیری - مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

طرح جامع مسکن سند راهبردی - اجرایی

طرح جامع مسکن سند راهبردی - اجرایی

--

جغرافیا - آب و هواشناسی

کاربرد آمار در اقلیم شناسی1393

کاربرد آمار در اقلیم شناسی1393

مجید جاوری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی

برنامه ریزی کالبدی سکونتگاه های روستایی

طالشی و عزیزپور

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی - اقتصاد فضا

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی 

تحلیل های آماری در برنامه ریزی روستایی

طالشی - نصیری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهریGIS

شاه بختی رستمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایشها) ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری
ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری(آموزش محور)
ارزیابی سیاست های مسکن و بازآفرینی شهری
فایل 1
فایل 2
فایل 3
فایل 4
گروه مولفان
جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایشها) کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی کاربرد آمار و سیستم های اطلاعات جغرافیایی
فایل1        فایل2         فایل3
شاه بختی رستمی- دادرس
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه شهری ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسعه شهری
فایل1     فایل2      فایل3
فایل4     فایل5     فایل6
هوشمند عطایی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری(کلیه گرایشها)

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

اصول و مبانی برنامه ریزی منطقه ایی

مصطفی طالشی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری

برنامه ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهر

برنامه ریزی و توانمندسازی اجتماعات محلی شهر

گروه آموزشی  جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران

تاریخچه و روند تحولات جامعه عشایری با تاکید بر ایران

صلاحی اصفهانی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دیدگاهها و روشهای برنامه ریزی مسکن شهری

دیدگاهها و روشهای برنامه ریزی مسکن شهری

سیدمهدی موسی کاظمی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی

مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن

مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن

وزارت راه و شهرسازی

ژئومورفولوژی - مخاطرات محیطی

گلوبال ژئومورفولوژی

گلوبال ژئومورفولوژی

مایکل سامرفیلد

ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط

 زبان تخصصی

Fundamentals of Geomorphology

ریچارد جان هاوگت

آب و هوا شناسی

شیمی جو و تغییرات آن

شیمی جو و تغییرات آن

عباسعلی آروین

آب و هوا شناسی - اقلیم شناسی گرایش آب و هوا شناسی

روشهای پیشرفته آماری در آب و هوا شناسی

کاربرد آمار و احتمالات در اقلیم شناسی

مجید جاوری

جمعیت شناسی

روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری روند تحولات و عوامل تعیین کننده باروری

جان ویکس

جمعیت شناسی

جمعیت و برنامه ریزی توسعه

جمعیت و برنامه ریزی توسعه

لطیف پرتویی

جمعیت شناسی

روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر

روند تحولات و عوامل تعیین کننده مرگ و میر

لطیف پرتویی - جعفر کرد زنگنه

جمعیت شناسی

برآورد شاخص های جمعیتی

برآورد شاخص های جمعیتی

لطیف پرتویی

جمعیت شناسی

جمعیت شناسی سالخوردگی

جمعیت شناسی سالخوردگی

جعفر کرد زنگنه

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

نظریه های مشارکت و سازمانهای مشارکتی

 برنامه ریزی مشارکتی

 مصطفی طالشی

روزنامه نگاری

حقوق بین المللی و ارتباطات

حقوق بین المللی و ارتباطات

فرحناز مصطفوی کهنگی

روزنامه نگاری
ورشته
مدیریت رسانه

ارتباطات و توسعه

مبانی ارتباطات توسعه

فرحناز مصطفوی کهنگی

مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز امارت نشین ها وخانات محلی در ماوراءالنهر و ترکستان امارت نشین ها وخانات محلی در ماوراءالنهر و ترکستان
مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز مناسبات و پیوندهای سیاسی،فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از عصر مغول تا دوره غلبه روسیه مناسبات و پیوندهای سیاسی،فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز از عصر مغول تا دوره غلبه روسیه میرصمد موسوی - فاطمه جعفرنیا
جغرافيا و برنامه ريزي شهري سیستم های اطلاعاتی جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی شهری کاربرد سنجش از دور در برنامه ریزی شهری رودابه فرهادی

 

دانشکده علوم تربیتی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

تکنولوژی آموزشی

کاربرد نظریه های یادگیری در آموزش مجازی

مبانی نظری آموزش باز و از دور

فهیمه السادات حقیقی - مهران فرج الهی

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه تهیه و کاربرد آزمونهای روانی کاربرد آزمونهای تحصیلی-شغلی در مشاوره
فایل 1
فایل 2
مژگان حیاتی
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه روابط مثبت روابط مثبت روابط مثبت

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

روابط مثبت

چیستی حسن خلق و چگونگی تاثر آن بر روابط اجتماعی

عباس پسندیده

روانشناسی تربیتی

نظریه و روشهای آموزش

دیدگاهها و روشهای نوین و کاربردی در آموزش و یادگیری

محمد احسان تقی زاده

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

سازگاری کودک با آموزشگاه

building community in schools

Sergio Vanni T.J

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

متون روانشناسی بالینی کودک به زبان انگلیسی

Hand book of clinical psychology children and adolescents 

Michel ersen Alan M.Gross
مترجم: احمد کمر زرین

روانشناسی اسلامی - مثبت گرا

روش فهم روانشناختی متون دینی

درآمدی بر روش شناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث(جزوه روش فهم روان شناختی متون دینی)

عباس پسندیده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
مدیریت منابع چند رسانه ای مبانی مدیریت چند رسانه ای حمید قاضی زاده- سعید غفاری- علیرضا محمودی
علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات
معماری پایگاههای اطلاعاتی معماری پایگاههای اطلاعاتی فرامرز سهیلی- علی رستم پور

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی

آمار در کتابداری و علم اطلاعات

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

آمار در علم اطلاعات و دانش شناسی

آمار در کتابداری و اطلاع رسانی

پرویز نصیرزاده - ثریا ضیایی - باقرمقدس زاده

علم اطلاعات و دانش شناسی
گرایش مدیریت اطلاعات

معماری پایگاه های اطلاعاتی

 پایگاه داده

 سید ناصر آیت - احمد فراهی

علم سنجی

ترسیم نقشه علم

ترسیم نقشه علم

گرد آوری گروه علمی

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش وتربیت بدنی رضایی صوفی و کشاورز

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش(آموزش محور)

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

حمید قاسمی و همکاران

مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی مدیریت منابع انسانی در ورزش
(آموزش محور)
مدیریت منابع انسانی در ورزش فراهانی و همکاران
مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی نظارت و ارزشیابی در سازمانهای ورزشی نظارت و ارزیابی در ورزش فراهانی - حسینی
مدیریت ورزشی - مدیریت بازریابی در ورزش مدیریت رفتار سازمانی(آموزش محور) مدیریت رفتار سازمانی در ورزش وتربیت بدنی رضایی صوفی و کشاورز

مدیریت ورزشی - مدیریت بازریابی در ورزش

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

حمید قاسمی و همکاران

مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش وتربیت بدنی رضایی صوفی و کشاورز

مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

حمید قاسمی و همکاران

مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی  مدیریت ایمنی در اماکن و رویدادهای ورزشی  حسینی - رضایی صوفی - فراهانی
مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی مدیریت منابع انسانی(داوطلبان)آموزش محور مدیریت منابع انسانی در ورزش فراهانی و همکاران
مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی نظارت و ارزیابی در ورزش فراهانی - حسینی

مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

مدیریت روابط عمومی و بین المللی در ورزش

حمید قاسمی و همکاران

مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی مدیریت منابع انسانی در اوغات فراغت مدیریت منابع انسانی در ورزش فراهانی و همکاران

مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

راههای غنی سازی سازی اوقات فراغت

محمدرضا سرمدی - عبدالعباس محمدی

مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی جامعه شناسی اوقات فراغت جامعه شناسی اوقات فراغت رضایی صوفی - قاسمی- نصراله محمدی - معصومه حسینی
مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی آشنایی با سازمانهای بین المللی در ورزش آشنایی با سازمانهای بین المللی در ورزش کشاورز و همکاران
مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه های ورزشی جامعه شناسی رسانه و تبلیغات ورزشی تبلیغات و ورزش قاسمی و همکاران
مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش مدیریت بازاریابی جهانی مدیریت بازاریابی جهانی در ورزش(98/7/16) لیلا قربانی- ابوالفضل فراهانی
مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت نظارت و ارزیابی اماکن و تاسیسات ورزشی نظارت و ارزیابی در ورزش فراهانی - حسینی
مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت رفتار سازمانی مدیریت رفتار سازمانی در ورزش وتربیت بدنی رضایی صوفی و کشاورز
مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مدیریت ایمنی در اماکن ورزشی  مدیریت ایمنی در اماکن و رویدادهای ورزشی  حسینی - رضایی صوفی - فراهانی
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) نظارت و ارزشیابی در برنامه های تربیت بدنی نظارت و ارزیابی در ورزش فراهانی - حسینی
تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی) مدیریت رفتار سازمانی در ورزش مدیریت رفتار سازمانی در ورزش وتربیت بدنی رضایی صوفی و کشاورز

 

علم سنجی

برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی

 برنامه نویسی کاربردی در علم سنجی

 

گرد آوری گروه علمی

 

علم سنجی

 

معماری پایگاه های علم سنجی

 

معماری پایگاه های علم سنجی

 

گرد آوری گروه علمی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت های بدنی و تندرسی

فیزیولوژی فعالیت بدنی کودکان و نوجوانان

فیزیولوژی ورزشی کودکان
(اصلاحیه96/12/13)

اسد  - شهسوار

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت های ورزشی

آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

اسد - نقیبی - شهسوار

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت های بدنی و تندرسی

آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

آزمون،تجویز و نظارت بر آمادگی بدنی

اسد - نقیبی - شهسوار

رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی عوامل موثر بر رشد حرکتی عوامل موثر بر رشد حرکتی فرناز ترابی- آزاده زمانی جم

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی پیشرفته

آسیب های ورزشی : تشخیص، مدیریت و درمان

آقایاری و همکاران

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی

امدادگر ورزشی پیشرفته امدادگر ورزشی پیشرفته آقایاری، فراهانی، امینی

تکنولوژی آموزشی

آموزش وب محور

آموزش و یادگیری در محیط وب

حسین ابراهیم آبادی

 

دانشکده مدیریت

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

مدیریت فناوری اطلاعات
(مدیریت دانش)

استراتژی های مدیریت دانش

استراتژی های مدیریت دانش

محمدمهدی پرهیزگار - ربیعی

مدیریت بازرگانی 

کاربرد تئوری تصمیم گیری

تصمیم گیری کمی برای مدیران

میرزا حسن حسینی 

مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک بازاریابی مدیریت استراتژیک بازاریابی محمد محمودی میمند - جمشید سالار
مدیریت بازرگانی مدیریت ارتباطات مشتری و عملکرد بازاریابی ارتباطات بازاریابی محمد محمودی میمند - جمشید سالار
مدیریت کسب و کار - عملیات زنجیره تامین مدیریت ارتباط با مشتریان ارتباطات بازاریابی محمد محمودی میمند - جمشید سالار

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات بر اساس الگویCMMI

CMMI Introduction

امیرهوشنگ تاج فر

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)

مدیریت منابع اطلاعاتی

مدیریت منابع اطلاعاتی

امیرهوشنگ تاج فر

مدیریت فناوری اطلاعات

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)

علی اکبر احمدی - محسن شکری پور - مریم اله وکیلی

حسابداری

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی

چارچوب مفاهیم گزارشگری مالی(ترجمه)

سیدمحمود شیری

مدیریت دولتی عدالت اجتماعی و حکمرانی عدالت اجتماعی و حکمرانی علی اصغر پور عزت- فاطمه فتحی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران

نوآوری در بخش دولتی

محمدجواد حضوری

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری

on the nature of public pollicy

رنزونگ هانگ

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی

پدیدار شناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی

سید مهدی الوانی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

فرایند خط مشی گذاری

public policy making

جیمز ای.اندرسون

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

رفتار سازمانی(رویکرد کاربردی)

سید علی اکبر احمدی - مینو سلسه

مدیریت دولتی
(گرایش مدیریت تحول)

روشهای تحقیق در رفتار سازمانی

روش تحلیل محتوا

نعیم بدیعی

مدیریت دولتی
(گرایش تشکیلات و روشها)

حقوق اساسی سازمانهای دولتی

The science of administration the founders and theories of political association

میشل دابلیو اسپایسر

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

زبان تخصصی

زبان تخصصی

شهربانو ثمربخش تهرانی - طاهره فیضی

مدیریت دولتی
(کلیه گرایشها)

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی

ارزشیابی عملکرد دولت در اجرای پروژه های عمرانی
بقیه فصل ها بعدا اعلام میشود

علی اصغر پورعزت- عاطفه نصیری -مریم دمرچیلو- حسن هژبرافکن

مدیرت امور شهری کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهریGIS کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و برنامه ریزی شهری شاه بختی رستمی
مدیریت دولتی
مدیریت سیستم های اطلاعاتی
کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان دولت الکترونیک مفاهیم نظریه ها و کاربردها محمد علی سرلک

مدیریت کسب و کار
ورشته

مدیریت بازرگانی

اخلاق و احکام کسب و کار

اخلاق حرفه ای و احکام کسب و کار

محمد مهدی پرهیزگار - روح اله حسینی

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکرونیکی

تکنیک های قدرتمند فروش و چگونگه کلیک ها را به مشتری تبدیل کنیم

علی نورهانی- محمد امین کریمی- حسن قلی زاده

کارآفرینی گرایش کسب وکار جدید

ایجاد کسب و کار

راه اندازی مدیریت کسب و کارهای نو پا
فایل1          فایل2

جهانگیر یدالهی - علی اکبر آقاجانی

کارآفرینی کلیه گرایش ها

طراحی و تدوین طرح کسب و کار

چگونه یک طرح کسب و کار بنویسیم؟

ولی محمد درینی - علی اکبر آقاجانی افروزی - مهدی علیزاده

مدیریت بازرگانی گرایش
بازرگانی بین الملل

استراتژی های بازرگانی بین الملل

بازرگانی بین الملل

میرزا حسن حسینی - جمشید سالار

مدیریت بازرگانی گرایش
بازاریابی
بازاریابی صنعتی و خدمات - بازاریابی صنعتی بازاریابی صنعتی محمد باقری - میرزاحسن حسینی

مدیریت کسب وکار - مدیریت اجرایی - مدیریت بازرگانی -مدیریت فناوری اطلاعات -  مدیریت MBA

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته- تحلیل رفتار و مدیریت منابع انسانی - مدیریت ذفتار سازمانی و منابع انسانی - مدیریت رفتار سازمانی

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته

 پرهیزگار - باقری

اقتصاد انرژی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

پائول استیون

حسابرسی

کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی

کاربرد قوانین و مقرارت مالی و بانکی و بازرگانی در حسابرسی

سید محمود موسوی شیری

اقتصاد اسلامی

توسعه و برنامه ریزی اقتصادی با مبانی اسلامی

توسعه اقتصادی با مبانی اسلامی

حسن سبحانی - رجبعلی قیصری - میثم موسایی - مهدی براتعلی پور

اقتصاد اسلامی

اقتصاد خرد مقدماتی

اقتصاد خرد 2

یگانه موسوی جهرمی

علوم اقتصادی

اقتصاد صنعتی

اقتصاد صنعتی

فرهاد خداداد کاشی

اقتصاد (کلیه گرایشها )

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی
(اقتصاد سنجی میانه
)

علی حسین صمدی

اقتصاد (کلیه گرایشها )

روش شناسی علم اقتصاد

روش شناسی اقتصاد اسلامی

ولید احمد جمیل عداس- مترجمان - محمدرضا پورقربان-محمدحسین احسان فر

اقتصاد (کلیه گرایشها )

اقتصاد اطلاعات

اقتصاد اطلاعات
درآمدی براقتصاد اطلاعات

یگانه موسوی جهرمی - آسیه درویش - سپیده برادران هزاوه

اقتصاد گرایش بانکداری اسلامی پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه داری
فایل 1
فایل 2

علوم اقتصادی

زبان تخصصی

زبان تخصصی

فرهاد خداداد کاشی

تجربه اقتصاد اسلامی در عصر حاضر بانکداری اسلامی در دنیا اصغر ابوالحسنی
اقتصاد نقد نظریه های اقتصاد سنتی اقتصاد ما سید محمد باقر صدر
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی مدیریت برند راهبرد هاي مديريت برند از کالاهاي عام تا برند هاي لوکس ويليام آرينزو / باقر باقريان کاسگري، اميد عليجاني و محمد رحيمي مقدم

 

 

دانشکده علوم پایه

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

زمین شناسی

رخساره بنتوتیکی

رخساره بنتوتیکی
فایل یک             فایل دو

سید احمد بابازاده

زمین ساخت تکتونیک

زمین شناسی
 وزمین ساخت خاورمیانه

زمین شناسی
 وزمین ساخت خاورمیانه

حسن علیزاده

زمین شناسی

فیلترهای دیجیتال

فیلترهای دیجیتال

زمان ملک زاده

زمین شناسی

کانه زایی و زمین ساخت

کانه زایی و زمین ساخت

حسن علیزاده

زمین شناسی

سنگ چینه نگاری یا لیتواستراتیگرافی

سنگ چینه نگاری یا لیتواستراتیگرافی

رحیم شعبانیان

زمین شناسی

بایوزوناسیون ومدلهای بایواستراتیگرافی یا زیست چینه نگاری

بایوزوناسیون ومدلهای بایواستراتیگرافی

رحیم شعبانیان

زمین شناسی

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

ماگماتیسم و دگرگونی ایران

علیرضا نجف زاده - علی اکبر بهاری فر

زمین شناسی

زمین شناسی شهری

زمین شهری

وحید احدنژاد

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی

فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی

فیزیولوژی دستگاه اعصاب مرکزی

سهیلا ابراهیمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

زیست شناسی- علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

جنین شناسی مقایسه ای جانوران

اکبر کریمی

ژنتیک

سیتوژنتیک تکمیلی

سیتو ژنتیک

سید کاظم بیدکی

ژنتیک

روش پژوهش و طراحی آزمایش

اصول پژوهش و فناوری و طراحی آزمایش

سید کاظم بیدکی - پریسا پناهی

زیست شناسی- علوم جانوری
(کلیه گرایشها)

بیوسیستماتیک جانوری

Methods And Principls Of Systematic Zoology

ارنست مایر

زیست شناسی - بیو شیمی

بیو شیمی هورمونها

بیو شیمی هورمونها

رضا حاجی حسینی - حبیب اله ناظم

زیست شناسی - بیو شیمی

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

بهزاد لامع راد -رضا حاجی حسینی

بیوشیمی
زیست شناسی - ژنتیک و  زیست شناسی - بیو شیمی

بیو شیمی کروماتین

بیو شیمی کروماتین

بهزاد لامع راد - عباس گل بداق - شهریار سعیدیان

بیو شیمی

بیو شیمی هورمونها

بیو شیمی هورمونها

رضا حاجی حسینی - حبیب اله ناظم

بیو شیمی

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

روشهای یبو شیمی و بیو فیریک

بهزاد لامع راد -رضا حاجی حسینی

علوم جانوری کلیه گرایش ها

فیزیولوژی تولید مثل

Endocrine Physiology

Balint Kacsosh

 

دانشکده فنی و مهندسی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

زبان تخصصی

زبان تخصصی تغذیه دام

حشمت سپهری مقدم

مهندسی کشاورزی علوم دامی گرایش تغذیه دام

تغذیه دام تکمیلی

تغذیه دام تکمیلی

حشمت سپهری مقدم
تکتم سادات وفا
مژده عمادی

مهندسی کشاورزی - اقتصاد کشاورزی  (مدیریت و تولید کشاورزی)

مدیریت تولید و فعالیتهای کشاورزی

مدیریت تولید و فعالیتهای کشاورزی

افسانه نیکوکار

مهندسی کشاورزی - زراعت

زراعت تکمیلی

زراعت تکمیلی

گلثومه عزیزی - مریم جهانی کندری

 

دانشکده علوم انسانی

رشته

نام درس

عنوان منبع

نویسنده

ادبیات کودک و نوجوان
(ورودی 93 و قبل از آن و فراگیر نوبت 15)

ادبیات کودک و ترجمه

ادبیات کودک و ترجمه

سکینه عباسی - آسیه ذبیح نیا - فاطمه زارع

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان کتابهای تصویری کتابهای تصویری مریم حیدری
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان سیر آراء و عقاید اسلامی و تاثیر آن در ادب فارسی سیر آراء و عقاید کلامی فرق اسلامی تا قرن چهارم هجری
 
مهدی محمدی - خدیجه صفری کندسری

زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

متون تخصصی انگلیس

تاریخ ادبیات عرب

رینولدنیکلسون

زبان و ادبیات عربی گرایش ادبیات عربی

مباحث زبان شناسی عربی

فقه اللغه العربیه

مجد محمد الباکیر البرازی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

مشهورترین آثار ادبی جهان

مشهورترین آثار ادبی جهان

حمید عابدیها - علیرضا شادآرام

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

زبان و ادبیات در دیگر کشورها

زبان و ادبیات در دیگر کشورها

حمید عابدیها - علیرضا شادآرام

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

تحلیل متون نثر فارسی

تحلیل متون نثر فارسی با رویکرد به ادبیات عامه

حسین مسجدی

زبان شناسی همگانی

نحو   (دستور گشتاری)

(منبع)
Core Syntax: A Minimalist Approach (ویراست سوم)

David Adger

ادبیات عامه قصه شناسی قصه شناسی محمدعلی پشتدار- حسین یزدانی

زبان و ادبیات فارسی
و
رشته ادبیات مقاومت

نثر عربی 2

متون نثر عربی

حسین یزدانی - رودابه شاه حسینی - مرتضی حاجی مزدرانی

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

تحلیل متون نظم فارسی

تحلیل متون نظم فارسی با رویکرد به ادبیات عامه

حسین مسجدی

 

بيشتر