كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بخش فنی و مهندسی94-93
1393/5/6 دوشنبه

بخش فنی ومهندسی                                                            سال تحصیلی 94-93

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131918

مهندسی برق- الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131711

مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131411

مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی  اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112212

مهندسی صنایع- صنایع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131410

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131317

مهندسی عمران - سازه
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131320

مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131310

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131319

مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131318

مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت(مخصوص ورودی قبل از 94-93)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131010

مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی قبل از 93-92)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی93-92 وبعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131508

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131509

مهندسی مکانیک- ساخت وتولید

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131321

مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی(مخصوص ورودی93 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131322

مهندسی عمران- ژئوتکنیک
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

132110

مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه و ترابری
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131317

مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131318

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت (مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131319

مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید