كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بخش علمی علوم کشاورزی 94-93
1393/5/6 دوشنبه

بخش علوم کشاورزی                                                           سال تحصیلی 94-93

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141129

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141115

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)

برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141210

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش  توسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141128

مهندسی کشاورزی- زراعت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141112

مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های سال92وقبل ازآن) 

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141111

مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141110

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141116

مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141117

مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141118

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141311

مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی

برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141312

مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

برنامه ارائه دروس(مخصوص ورودی های اول94-93و بعدازآن)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید