كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بخش علمی مدیریت واقتصاد
1393/5/6 دوشنبه

 

بخش مدیریت اقتصاد و حسابداری                                   سال تحصیلی 94-93

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121847

MBAمدیریت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122122

اقتصاد اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121412

حسابداری

برنامه ارائه دروس(اصلاحیه26/6/93)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122111

علوم اقتصادی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی
(اصلاحیه 15/7/93)

جدول تطبیق اساتید

121854

مدیریت اجرایی (استراتژیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121853

مدیریت اجرایی (بازار یابی و صادرات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121846

مدیریت اجرایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121840

مدیریت بازرگانی ( بازار یابی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121839

مدیریت بازرگانی (بازرگانی بین الملل)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121838

مدیریت بازرگانی( مدیریت مالی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121830

مدیریت دولتی (مدیریت منابع انسانی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121850

مدیریت دولتی (تشکیلات و روشها)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121851

مدیریت دولتی(مدیریت تحول)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121858

مدیریت دولتی(مدیریت سیستمهای اطلاعاتی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121857

مدیریت دولتی( مدیریت مالی دولتی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

151111

مدیریت فناوری اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121813

مدیریت فناوری اطلاعات(سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121811

مدیریت فناوری اطلاعات(کسب وکار الکترونیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121814

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت دانش)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121812

مدیریت فناوری اطلاعات(مدیریت منابع اطلاعاتی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121859

مدیریت منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121815 کارآفرینی - کسب وکارجدید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید