كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بخش علمی الهیات و علوم اسلامی
1393/5/6 دوشنبه

بخش الهیات وعلوم اسلامی                                                                       سال تحصیلی94-93

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122047

اخلاق (اخلاق اسلامی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122045

اخلاق (فلسفه اخلاق)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122040

الهیات- علوم قرآن و حدیث

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122050

الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122030

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122911

تاریخ تشیع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122330

حقوق بین الملل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122332

حقوق جزا و جرم شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122333

حقوق خصوصی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122041

نهج البلاغه (اصول دین و معارف علوی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121910

فلسفه وکلام اسلامی- فلسفه اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122029

فلسفه وحکمت اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122028

الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید