كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/11/7 دوشنبه

توجه:برای مشاهد ویا دانلود فایل های فشرده(Zip) برنامه ومنابع درسی از  نرم افزارهای Internet Explorer9   و یا Firefox  استفاده نمایید.

بخش علوم تربیتی وروانشناسی                                    نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121527

آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

124011

آموزش محیط زیست

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121161

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121162

تحقیقات آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121520

تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/18)

جدول تطبیق اساتید

121538

تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121536

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ92/12/18)

جدول تطبیق اساتید

121537

تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121511

رفتارحرکتی- رشدحرکتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121720

روانشناسی عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122426

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122425

علم اطلاعات ودانش شناسی

(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121150

علوم تربیتی (برنامه ریزی درسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122423

علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121528

فیزیولوژی ورزشی- فیزیولوژی ورزشی کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121529

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121174

مدیریت آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121523

مدیریت ورزشی- مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121524

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت ورزشهای تفریحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121522

مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121525

مدیریت ورزشی- مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121539

مدیریت ورزشی- مدیریت رسانه های ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121526

مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر