كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1392/11/3 پنجشنبه

بخش فنی ومهندسی                                                            نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131918

مهندسی برق- الکترونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131711

مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131411

مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی  اجتماعی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112212

مهندسی صنایع- صنایع

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131410

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131311

مهندسی عمران - راه وترابری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131317

مهندسی عمران - سازه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131320

مهندسی عمران- حاک وپی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131310

مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131319

مهندسی عمران- محیط زیست

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131318

مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131010

مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودیهای قبل از92)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111513

مهندسی کامپیوتر -نرم افزار(مخصوص ورودیهای 92وبعد از آن)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131508

مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131511

مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

131509

مهندسی مکانیک- ساخت وتولید

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر