كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1392/11/3 پنجشنبه

بخش علوم کشاورزی                                                           نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141129

مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141115

مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141210

مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141128

مهندسی کشاورزی- زراعت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141112

مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141111

مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

141110

مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی
(اصلاحیه92/12/26)

جدول تطبیق اساتید

141116

مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر