كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1392/11/3 پنجشنبه

بخش علوم اجتماعی                                                                نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته ها

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122913

تاریخ- تاریخ ایران اسلامی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122917

تاریخ- تاریخ اسلام

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121637

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121639

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121638

آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش تغییرات آب وهوایی(اقلیمی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122710

جامعه شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122716

جامعه شناسی (جامعه شناسی مسائل اجتماعی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121643

جغرافیا برنامه ریزی شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121620

جغرافیابرنامه ریزی روستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121655

جغرافیای طبیعی (اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123114

علوم سیاسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171213

مدیریت رسانه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121633

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-آمایش شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121634

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-محیط زیست شهری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121635

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-برنامه ریزی مسکن

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121636

جغرافیاوبرنامه ریزی شهری-بهسازی و نوسازی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121631

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-اقتصادفضا

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121629

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-سازماندهی مناطق عشایری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121628

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-مدیریت توسعه پایدارروستایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121632

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی-برنامه ریزی کالبدی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر