كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1392/11/5 شنبه

بخش علوم پایه                                             نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111711

آمار ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111149

آموزش ریاضی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111150

ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111190

ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111160

ریاضی محض (آنالیز)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه 27/11/92)

جدول تطبیق اساتید

111170

ریاضی محض (جبر)

برنامه ارائه دروس(اصلاحیه مورخ 92/12/26)

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه‌ مورخ: 4/3/93)

جدول تطبیق اساتید

111180

ریاضی محض (هندسه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111646

زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111647

زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111642

زمین شناسی-پترولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111643

زمین شناسی (اقتصادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111641

زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111648

زمین شناسی زیست محیطی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111649

زمین شناسی-تکتونیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111242

زیست شناسی-ژنتیک

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111244

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111245

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111243

زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111248

زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111246

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111247

زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111270

زیست شناسی (بیوشیمی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111260

زیست شناسی (علوم جانوری)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111250

زیست شناسی‌ (علوم گیاهی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111249

زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

112410

ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111470

شیمی(شیمی آلی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/17

جدول تطبیق اساتید

111460

شیمی(شیمی تجزیه)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/17

جدول تطبیق اساتید

111480

شیمی(شیمی فیزیک)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/17

جدول تطبیق اساتید

111490

شیمی(شیمی معدنی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/17

جدول تطبیق اساتید

111411

فیتوشیمی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی
(اصلاحیه مورخ : 4/3/93)

جدول تطبیق اساتید

111333

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111334

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111336

فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111332

فیزیک (زمینه حالت جامد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111339

فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

111335

فیزیک(زمینه هسته ای)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر