كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1392/11/3 پنجشنبه

بخش ادبیات وزبانهای خارجه                                                  نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122511

آموزش زبان انگلیسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121351

آموزش زبان فارسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی(اصلاحیه مورخ 92/12/26)

جدول تطبیق اساتید

121211

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121230

زبان شناسی همگانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121340

زبان و ادبیات فارسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121342

زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121229

زبان وادبیات انگلیسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

123013

زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121341

زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر