معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی
1392/8/13 دوشنبه

 
کارشناسان دفتر تحصیلات تکمیلی (دوره کارشناسی ارشد)

 

نام ونام خانوادگی

سمت

تلفن

حسن راهی

مسئول دفتر - ادمین پورتال

2399 - 22485130

منیژه محمدی

رییس اداره توسعه رشته ها

23322249

الهه رمضانی

کارشناس  رشته های بخش علوم پایه
(به غیر از رشته های زیست شناسی)

23322249

انسیه حسین آبادی

کارشناس  رشته های بخش علوم اجتماعی ، هنر و معماری

23322513

شهلا ابوالقاسم گنجی

کارشناس رشته های شیمی - ادبیات

22485053

سپیده نوایی لواسانی

کارشناس  رشته های بخش الهیات و بخش علوم پایه (کلیهرشته های زیست شناسی)

22485278

رویا کارگران

کارشناس رشته های علوم تربیتی - مشاوره و راهنمایی- مشاوره خانواده- تربیت بدنی

23322251

نجمه شجاع

کارشناس رشته های اقتصاد- حسابداری -روانشناسی- مشاوره - کامپیوتر

23322398

ناهید خسروی

کارشناس رشته های بخش مدیریت بجز اقتصاد و حسابداری

22485060

صونا میرزایی

زیست علوم جانوری- مهندسی صنایع- بیو شیمی

23322285

لیلا زارع

کارشناس  رشته های بخش فنی ومهندسی

23322469

منصوره صفا کارشناس دوره های دکتری 22485328