معرفی همکاران تحصیلات تکمیلی
1392/8/13 دوشنبه
 گروه مدیریت برنامه ریزی آموزشی
نام و نام خانوادگی سمت امور محوله تلفن داخلی شماره مستقیم
لیلا زارع رئیس گروه برنامه ریزی درسی   2248 22485276
مریم سادات سکاکی کارشناس مسئول گروه کارشناسی کارشناس دانشکده فنی و  مهندسی  2247 22485318
حمید ایمانی فراهانی کارشناس گروه کارشناسی کارشناس دانشکده 2595 22458226
 علوم اجتماعی  و حقوق 
فاطمه عسکری کارشناس گروه کارشناسی کارشناس دانشکده مدیریت و دانشکده علوم تربیتی  2469  
سیده زهرا شمسی پاپکیاده کارشناس مسئول گروه کارشناسی کارشناس دانشکده ادبیات و زبان خارجی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشکده علوم پایه، کلیه رشته های کشاورزی، و کلیه دروس عمومی  2851 22485236
منصوره صفا کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس رشته های دکتری - 22485328
مهدیه محمدی پیشکش کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم تربیتی  2704 22485318
سپیده نوایی لواسانی کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده الهیات   22485278
کارشناس رشته های کشاورزی
ملیحه ملاشاهی کارشناس   دانشکده فنی و  مهندسی (ارشد)   22485053
انسیه حسین آبادی کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم اجتماعی(ارشد) 2513  
صونا میرزائی صومعه سرا کارشناس مسئول گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده علوم پایه ، ادبیات (ارشد)  2285  
ناهید خسروی کارشناس گروه تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده مدیریت (ارشد)   22485060