معرفی مدیران
1392/8/13 دوشنبه مدیران تحصیلات تکمیلی
 

سمت

نام ونام خانوادگی

میزان تحصیلات

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر مجید جاوری

دکتری جغرافیا

معاون تحصیلات تکمیلی

-

دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

بيشتر