معرفی مدیران
1392/8/13 دوشنبه مدیران تحصیلات تکمیلی


سمت

نام ونام خانوادگی

میزان تحصیلات

مدیر تحصیلات تکمیلی

هوشنگ خسروبیگی

دکتری تاریخ

معاون تحصیلات تکمیلی

مژگان حیدری

دکتری برنامه ریزی آموزش از دور

بيشتر