كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/14 یکشنبه
بخش علمی هنر و معماری سال تحصیلی 1401 - 1400
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
171212  پژوهش هنر
(مخصوص ورودی های 94 تا 95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212  
پژوهش هنر

(مخصوص ورودی 96 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181410  
مهندسی معماری
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311 طراحی شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311  
طراحی شهری
(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر