كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/9 سه‌شنبه
بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی 1401 - 1400
کد رشته عنوان رشته ها برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی
نیمسال اول
وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
122913 تاریخ - تاریخ ایران اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122917 تاریخ - تاریخ اسلام برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122918 تاریخ انقلاب اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122919 تاریخ گرایش آسیای مرکزی و قفقاز برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171213 مدیریت رسانه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171213 مدیریت رسانه
(مخصوص ورودی های 98 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123114 علوم سیاسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121615 مخاطرات محیطی گرایش طبیعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121620 جغرافیابرنامه ریزی روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121621 برنامه ریزی آمایش سرزمین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121622 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121622 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121623 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121623 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121624 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121624 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و باز آفرینی شهری
(مخصوص ورودی های 97و بعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121628 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - مدیریت توسعه پایدارروستایی
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121629 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - سازماندهی مناطق عشایری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121631 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - اقتصادفضا برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121632 جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی - برنامه ریزی کالبدی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121633 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - آمایش شهری
(مخصوص ورودی های 97 و بعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121634 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - محیط زیست شهری
(مخصوص ورودی های 97 وبعد )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121635 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - برنامه ریزی مسکن برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121636 جغرافیاوبرنامه ریزی شهری - بهسازی و نوسازی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121643 جغرافیابرنامه ریزی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121655 جغرافیای طبیعی - اقلیم شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121637 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121638 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی(اقلیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121639 آب وهوا شناسی(اقلیم شناسی)گرایش آب وهوا شناسی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121670 آب وهوا شناسی گرایش سینوپتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121671 آب وهوا شناسی گرایش تغییر اقلیم برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121672 آب وهوا شناسی گرایش آب وهوا شناسی محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121674 مخاطرات محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123110 علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
123110 علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122212  ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122241 روزنامه نگاری
(مخصوص ورودی های 96)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122241 روزنامه نگاری
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121618 جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121619 جغرافیا سیاسی - فضای شهری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121625 جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121656 ژئومورفولوژی - برنامه ریزی محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121669 ژئومورفولوژی گرایش آمایش محیط برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121673 جغرافیا سیاسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121675 ژئومورفولوژی گرایش نظری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122710 جامعه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122214 برنامه ریزی رفاه اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122213 علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122223 مطالعات فرهنگی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122249 جمعیت شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر