كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/9 سه‌شنبه
بخش الهیات وعلوم اسلامی سال تحصیلی 1401 - 1400
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
122012 الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122017 فقه وحقوق خصوصی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122024  فلسفه دین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122025 اخلاق کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122076  اخلاق گرایش اخلاق کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122040 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122040 الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
(مخصوص ورودی 96 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122045 اخلاق گرایش فلسفه اخلاق برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122045 اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
(مخصوص ورودی های 99-98 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122047 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
(مخصوص ورودی های قبل از 98-97)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122047 اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
(مخصوص ورودی های 98-97 وبه بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
122077 تاریخ و تمدن ملل اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122078 ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122079 فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122050 الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122028 الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122029 فلسفه وحکمت اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122029 فلسفه وحکمت اسلامی
(مخصوص ورودی های 99-98 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122030 الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122031  علوم قرآن و حدیث
 
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122041 نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
(مخصوص ورودی های قبل از 93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122041 نهج البلاغه گرایش اصول دین و معارف علوی
(مخصوص ورودی های  93 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122014 نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122016 نهج البلاغه گرایش اجتماعی،سیاسی و حقوق عمومی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122911 تاریخ گرایش تاریخ تشیع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122911 تاریخ گرایش تاریخ تشیع
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122080 تاریخ گرایش تاریخ تشیع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122313 حقوق دادرسی اداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122330 حقوق بین الملل
(مخصوص ورودهای قبل از 94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122330 حقوق بین الملل
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122330 حقوق بین الملل
(مخصوص ورودی های 1401و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122332 حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودهای قبل از 94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122332 حقوق جزا و جرم شناسی
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122333 حقوق خصوصی
(مخصوص ورودهای قبل از 94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
122333 حقوق خصوصی
(مخصوص ورودی های 94 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121910 فلسفه وکلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121911 فلسفه وکلام اسلامی گرایش کلام اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121912 فلسفه وکلام اسلامی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر