كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/9 سه‌شنبه
بخش فنی ومهندسی سال تحصیلی 1401 - 1400
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
131918 مهندسی برق- الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131915 مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131916 مهندسی برق- افزاره های میکرو نانو الکترونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131711 مهندسی شیمی –بیوتکنولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131717 مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131717 مهندسی شیمی – گرایش طراحی فرآیند
(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131719 مهندسی شیمی – محیط زیست برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131719 مهندسی شیمی – محیط زیست
(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131721 مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131721 مهندسی شیمی – مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131722 مهندسی شیمی – پلیمر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131722 مهندسی شیمی – پلیمر
(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131723 مهندسی شیمی – صنایع غذایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131723 مهندسی شیمی – صنایع غذایی
(مخحصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران - راه و ترابری
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131311 مهندسی عمران - راه وترابری
(مخصوص ورودی 94 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131320 مهندسی عمران- مکانیک خاک وپی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131310 مهندسی عمران- سازه های هیدرولیکی
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست 
(مخصوص ورودی قبل از 94-93 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131319 مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست
(مخصوص ورودی  94- 93 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی ومدیریت ساخت
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131318 مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131321 مهندسی عمران- مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
(مخصوص ورودی93 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131322 مهندسی عمران- ژئوتکنیک
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران - سازه
(مخصوص ورودی قبل از 94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131317 مهندسی عمران – سازه
(مخصوص ورودی 94-93 و بعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131509 مهندسی مکانیک- ساخت وتولید برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131509 مهندسی مکانیک- ساخت وتولید (ورودی 96به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131508 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131508 مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی (ورودی 96 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی دینامیک، ارتعاشات و کنترل برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی- زمینه مطالعاتی طراحی ماشین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی 94 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131511 مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی(ورودی 96 به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132110 مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131010 مهندسی فناوری اطلاعات(سیستمهای چند رسانه ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131011 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131012 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131014 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132214 مهندسی فناوری اطلاعات – مدیریت سیستمهای اطلاعاتی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132218 مهندسی فناوری اطلاعات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی قبل از 93-92)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی 93-92 وبعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111513 مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
(مخصوص ورودی 94 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132216 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
132216 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
(مخصوص ورودی های 99-98 وبعدازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131411 مهندسی صنایع- سیستمهای اقتصادی  اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131413 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(ورودی های قبل از  96)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131413 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(مخصوص ورودی های 96)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131413 مهندسی صنایع- بهینه سازی سیستم ها
(مخصوص ورودی های 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131414 مهندسی صنایع- مدل سازی سیستم های کلان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112212 مهندسی صنایع- صنایع برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131410 مهندسی صنایع- مدیریت سیستم وبهره وری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131417 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی آینده پژوهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131419 سیستم های کلان برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131420 سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131418 مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخصوص ورودی های 95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131418 مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 96)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131418 مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 97 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131418 مهندسی صنایع  گرایش  مدیریت مهندسی
(مخحصوص ورودی های 99-98 و بعد ازآن )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131416 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی سیستم های سلامت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
131415 مهندسی صنایع – گرایش مهندسی لجستیک و زنجیره تامین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر