كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/9 سه‌شنبه
بخش ادبیات و زبانهای خارجه سال تحصیلی 1401 - 1400  
  کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
  122511 آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های  97-96 و قبل از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  122511 آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های نیمسال اول98- 97 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
  121351 آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
(مخصوص ورودهای سال تحصیلی 90 تا 93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
(مخصوص ورودهای سال تحصیلی 96-95 و قبل از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121211 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
(مخصوص ورودی های 96-97 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121230 زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودی های 81 تا 93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121230 زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودهای 94-95 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121230 زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودی های 96 -97)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121230 زبان شناسی همگانی
(مخصوص ورودهای 99-98 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121229 زبان وادبیات انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121212 مترجمی زبان انگلیسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121214 زبان شناسی گرایش اجتماعی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
121215 زبان شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  123010 ادبیات عربی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  123013 زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی
مخصوص ورودی های 89 تا 93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  123013 زبان وادبیات عربی- ادبیات عربی
(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121311 زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121340 زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودی های 86 تا پایان نیمسال دوم94-93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121340 زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودی های سال 94 تا پایان 97)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121340 زبان و ادبیات فارسی
(مخصوص ورودی های 99- 98 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121341 زبان وادبیات فارسی- ادبیات مقاومت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (ورودی های سال 93 و قبل وفراگیر نوبت 15) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121342 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات کودک ونوجوان (مخصوص ورودی های 95-94 و بعد از آن به غیر از فراگیر نوبت 15) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
  121343 زبان وادبیات فارسی- ادبیات پایداری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
  121345 زبان وادبیات فارسی- ادبیات عامه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
  121346 زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
(مخصوص ورودی های قبل از 1400)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
121346 زبان وادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی
(مخصوص ورودی های 1400 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید
  121347 زبان وادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی  جدول تطبیق اساتید

 
بيشتر