كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/6/9 سه‌شنبه
رشته بخش علوم پایه سال تحصیلی 1401 - 1400
عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111711 آمار ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111711 آمار ریاضی
(مخصوص ورودی های 98 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111714 آمار گرایش آمار ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111714 آمار گرایش آمار ریاضی
(مخصوص ورودی های 97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111149 آموزش ریاضی
(مخصوص ورودی 96 و بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111149 آموزش ریاضی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسیجدول تطبیق اساتید
 
 
 
 
 
111150 ریاضی کاربردی (آنالیز عددی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111150 ریاضی کاربردی (آنالیز عددی)
(مخصوص ورودی 96 و بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111190 ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111123 ریاضی کاربردی بهینه سازی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111123 ریاضی کاربردی بهینه سازی
(مخصوص ورودی های 1400 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111121 ریاضی کاربردی بهینه سازی(تحقیق در عملیات)
اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111160 ریاضی محض (آنالیز) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111170 ریاضی محض (جبر) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111180 ریاضی محض (هندسه) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111122 ریاضی محض هندسه(توپولوژی)
اصلاح عنوان طبق پذیرش نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111148 ریاضی محض – زمینه گرافت و ترکیبات جبری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111182 ریاضیات و کاربردها گرایش جبر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111183 ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111184 ریاضیات و کاربردها گرایش هندسه(توپولوژی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111117 ریاضی محض جبر ( زمینه گرافت و ترکیبات جبری) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111125 ریاضی کاریردی گرایش ریاضی مالی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111646 زمین شناسی- آبشناسی( ئیدروژئولوژی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111647 زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی ورسوب شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111652 زمین شناسی- رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی  (مخصوص ورودی های 93به بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111642 زمین شناسی-پترولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111643 زمین شناسی (اقتصادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111643 زمین شناسی (اقتصادی)
(مخصوص ورودی 96-95 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111613 زمین شناسی - آب زمین شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111614 زمین شناسی - زلزله شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111641 زمین شناسی (چینه شناسی و فسیل شناسی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111648 زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111649 زمین شناسی-تکتونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111650 زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111650 زمین شناسی- زمین ساخت(تکتونیک)
(مخصوص ورودی 94 وبعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111651 زمین شناسی- چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111612 زمین شناسی – زمین شیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111631 علوم زمین گرایش پترولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111632 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111633 علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111634 علوم زمین گرایش زمین ساخت تکتونیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111635 علوم زمین گرایش آب زمین شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111636 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111637 علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111638 علوم زمین گرایش زمین شیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(مخصوص ورودی های 96 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
112410 ژئوفیزیک-شاخه زلزله شناسی
(
مخصوص ورودی های 97 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111470 شیمی گرایش شیمی آلی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111470 شیمی گرایش شیمی آلی
(مخصوص ورودی های 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111460 شیمی گرایش شیمی تجزیه برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111460 شیمی گرایش شیمی تجزیه
(مخصوص ورودی های 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111461 شیمی گرایش شیمی کاربردی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111480 شیمی گرایش شیمی فیزیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111480 شیمی گرایش شیمی فیزیک
(مخصوص ورودی های 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111490 شیمی گرایش شیمی معدنی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111490 شیمی گرایش شیمی معدنی
(مخصوص ورودی های 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111411 فیتوشیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111411 فیتوشیمی
(مخصوص ورودی های 99 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111333 فیزیک (زمینه ذرات بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111328 فیزیک (گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها)
اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111334 فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111336 فیزیک (زمینه اتمی و مولکولی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111326 فیزیک (گرایش اتمی و مولکولی)
اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111332 فیزیک (زمینه حالت جامد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111343 فیزیک (گرایش حالت جامد)
اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111339 فیزیک(زمینه فیزیک بنیادی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111325 فیزیک(گرایش فیزیک بنیادی)
اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111335 فیزیک(زمینه هسته ای) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111324 فیزیک(گرایش هسته ای)
اصلاح عنوان طبق دفترچه سراسری نیمسال اول 96-95
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111329 فیزیک نجومی ( ورودی 93) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی
111346 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111348 فیزیک گرایش فیزیک پلاسما برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111349 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111350 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111351 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111328 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111353 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111244 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111224 علوم جانوری گرایش بیوسیستماتیک
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111245 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111229 علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111243 زیست شناسی-علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111223 علوم جانوری گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111221 زیست شناسی – علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111270 زیست شناسی (بیوشیمی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111207 بیوشیمی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111260 زیست شناسی (علوم جانوری) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111255 زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111256 زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111257 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111258 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111275 زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111248 زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودی های 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111248 زیست شناسی- علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111225 علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111246 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی
(مخصوص ورودی های قبل از 95-94)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111246 زیست شناسی – علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی 
(مخصوص ورودی 95-94 )
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111227 علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111247 زیست شناسی-علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی
(مخصوص ورودی های قبل از96-95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111226 علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
(مخصوص ورودهای 96-95 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111250 زیست شناسی‌ (علوم گیاهی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111249 زیست فناوری(بیوتکنولوژی) گرایش میکروبی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111222 زیست فناوری گرایش میکروبی
(مخصوص ورودی های 95-94و بعداز آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111242 زیست شناسی-ژنتیک
(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111228 ژنتیک
(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111238 زیست شناسی - بیوفیزیک برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111251 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک(مخصوص ورودی96 -97و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111237 بیو فیزیک
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111252 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی(مخصوص ورودی 96-97 و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111253 زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی(مخصوص ورودی 96-97 و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111254 زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی وتکوینی(مخصوص ورودی96 -97و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111274 زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی وتکوینی
(مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
111259 زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک(مخصوص ورودی96 -97و بعد) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر