كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1400/7/6 سه‌شنبه
بخش علوم کشاورزی سال تحصیلی 1401 - 1400 
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی نیمسال اول وضعیت منابع درسی نیمسال دوم جدول تطبیق اساتید
141110 مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (ارزیابی وآمایش سرزمین) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141111 مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141112 مهندسی کشاورزی -اقتصاد کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141115 مهندسی کشاورزی- اقتصاد کشاورزی(مدیریت و تولید کشاورزی) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141116 مهندسی کشاورزی-علوم دامی(تغذیه دام) برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141117 مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141147 بیماری شناسی گیاهی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141118 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-گرایش انرژی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141128 مهندسی کشاورزی- زراعت برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141129 مهندسی کشاورزی- اصلاح نباتات برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141140 بیوتکنولوژی کشاورزی 
(مخصوص ورودی های نیمسال دوم 96-95 و بعد از آن)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141143 علوم دامی گرایش تغذیه دام برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141144 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی وآمایش سرزمین برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141210 مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی گرایش  توسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141211 مهندسی توسعه روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141212 توسعه روستایی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141311 مهندسی اقتصاد کشاورزی-گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141312 مهندسی اقتصادکشاورزی-گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141316 اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست وتوسعه کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
141315 اقتصادکشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید

 
بيشتر