كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/11/19 یکشنبه
بخش هنر و معماری 
کد رشته عنوان رشته برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212  پژوهش هنر
(مخصوص ورودی های 87 تا 93)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212  پژوهش هنر
(مخصوص ورودی های 94 تا 95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
171212  
پژوهش هنر
(مخصوص ورودی 96 و به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181410  
مهندسی معماری
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311 طراحی شهری
(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
181311  
طراحی شهری
(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)
برنامه ارائه دروس وضعیت منابع درسی جدول تطبیق اساتید
بيشتر