كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/5/27 دوشنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علمی فنی و مهندسی

بخش علمی علوم پایه

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بخش علمی علوم اجتماعی

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه

بخش علمی هنر و معماری

بخش علمی علوم کشاورزی

 

آموزش محیط زیست

مهندسی شیمی

آمار

اخلاق

اقتصاد اسلامی

آب و هواشناسی

آموزش زبان انگلیسی

پژوهش هنر

مهندسی کشاورزی

 

آسیب شناسی

مهندسی عمران

آموزش ریاضی

تاریخ تشیع

حسابداری

تاریخ

آموزش زبان فارسی

طراحی شهری

مهندسی منابع طبیعی

 

تربیت بدنی

مهندسی صنایع

ریاضی محض

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم اقتصادی

جغرافیا

زبان شناسی همگانی

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

تحقیقات آموزشی

مهندسی کامپیوتر

ریاضی کاربردی

الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

کارآفرینی 

جامعه شناسی

زبان و ادبیات فارسی

 

 

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

مهندسی فناوری اطلاعات

زیست شناسی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

مدیریت دولتی

علوم سیاسی

زبان وادبیات انگلیسی

 

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی مکانیک

شیمی

حقوق

مدیریت اجرایی

ژئومورفولوژی

زبان وادبیات عربی

 

 

علوم تربیتی

مهندسی برق

فیزیک

فلسفه وحکمت اسلامی

مدیریت بازرگانی

مخاطرات محیطی

 

فیزیولوژی ورزشی

مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

زیست شناسی - بیوفیزیک

نهج البلاغه

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت رسانه

 

روانشناسی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک

فیتوشیمی

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان

مدیریت کسب و کار MBA

علوم اجتماعی

 

رفتار حرکتی

مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

زمین شناسی

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن ملل اسلامی

مدیریت امور شهری

 

مدیریت آموزشی

مهندسی عمران – راه و ترابری

ژئوفیزیک

مدیریت ورزشی

مهندسی عمران –سازه

 

تکنولوژی آموزشی

مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت

مشاوره و راهنمایی

مهندسی عمران – محیط زیست

 

روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا

 

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

بيشتر