كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/3/21 چهارشنبه

کد رشته

بخش علمی علوم اجتماعی

122920 

تاریخ ایران دروه اسلام 
(مخصوص ورودی های اول 97 -96 و به بعد)

جدول تطبیق

122909

تاریخ اسلام

(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

جدول تطبیق

122909

تاریخ اسلام
(مخصوص ورودی های قبل از 96 )

122909 تاریخ اسلام
(مخصوص ورودی های 1400 و به بعد)
122916 تاریخ ایران بعد از اسلام
(مخصوص ورودی های 1400 و به بعد)

122916

تاریخ ایران بعد از اسلام 
(مخصوص ورودی های قبل از 96)

122916

تاریخ ایران بعد از اسلام
(مخصوص ورودی های 97 و به بعد)

122715

جامعه شناسی

جدول تطبیق

121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 
(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121620

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

 121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 (مخصوص ورودی های قبل از 94-93)

 121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 (مخصوص ورودی 94-93 و به بعد)

 121620

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
(مخصوص ورودی های قبل از 94-93)

121668 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (آمایش)
(مخصوص ورودی 94-93)

 121668

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (آمایش)
(مخصوص ورودی 95-94 و به بعد)

121614

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

بيشتر