كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/5/4 شنبه

کد رشته

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

جدول تطبیق

121848

مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی

جدول تطبیق

121856

مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی

جدول تطبیق

121849

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازریابی 
(مخصوص ورودی های قبل از 94)

جدول تطبیق

121828

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

121829

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

121831

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

122112

علوم اقتصادی 
(مخصوص ورودی های قبل از 94)

جدول تطبیق

122112

علوم اقتصادی
  (مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

122112

علوم اقتصادی
  (مخصوص ورودی های 98 و به بعد)

جدول تطبیق

122114

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی
(مخصوص ورودی های 94
)

جدول تطبیق

122114

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق

122115

علوم اقتصادی گرایش بین الملل
(مخصوص ورودی های 94)

جدول تطبیق

122115

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق

122116

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

(مخصوص ورودی های94)

جدول تطبیق

122116

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق

122118

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

(مخصوص ورودی های 94)

جدول تطبیق

122118

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق

122119 علوم اقتصادی گرایش بخش عمومی
(مخصوص ورودی 94)

122119

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی

(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)

جدول تطبیق

122123

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری
 (مخصوص ورودی های 94)

جدول تطبیق

بيشتر