كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1399/3/26 دوشنبه

کدرشته

بخش علمی فنی و مهندسی

جدول تطبیق

112214

مهندسی صنایع 
(مخصوص ورودی های قبل از 95)

112214

مهندسی صنایع 
(مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

112214

مهندسی صنایع
(مخصوص ورودی های نیمسال اول 97-96 و به بعد)


جدول تطبیق

112214


مهندسی صنایع 
(مخصوص ورودی های 97 و به بعد)

131309

مهندسی عمران – راه و ترابری
 (مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق

131309

مهندسی عمران – راه و ترابری
 (مخصوص ورودی های 95 و به بعد)

131422 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
131423 مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین
131424 مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری
بيشتر