كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/11/7 یکشنبه

بخش هنر و معماری سال تحصیلی 99 -98

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

 

پژوهش هنر

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

171212

 

پژوهش هنر
(مخصوص ورودی 96 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181410

 

مهندسی معماری

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های قبل از 96-95)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

181311

 

طراحی شهری

(مخصوص ورودی های 96-95 به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر