كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/4/20 چهارشنبه بخش علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی 98-97
 

 

بخش علوم تربیتی و روانشناسی سال تحصیلی98-97

کد رشته

عنوان رشته

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122423

علوم کتابداری و اطلاع رسانی (مدیریت فناوری اطلاعات)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

124011

آموزش محیط زیست

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

124013

محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
(مخصوص ورودی های 97-96 و به بعد)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121161

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

برنامه ارائه دروس
(اصلاحیه 97/5/23)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121162

تحقیقات آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121520

تربیت بدنی و علوم ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121538

تربیت بدنی و علوم ورزشی (حرکات اصلاحی و آسیب شناسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121536

تربیت بدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژی ورزش)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121537

تربیت بدنی و علوم ورزشی (مدیریت ورزشی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121149


آموزش و بهسازی منابع انسانی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122414

علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122426

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی
(مخصوص ورودی های قبل از 98-97)

برنامه ارائه دروس
(اصلاحیه 97/8/5)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122426

علم اطلاعات ودانش شناسی- مطالعات کتابخانه های عمومی

مخصوص ورودی های 98-97 و به بعد)

برنامه ارائه دروس
(اصلاحیه 97/8/5)

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122419

علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122412

علم سنجی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

122425

علم اطلاعات ودانش شناسی

(عنوان قدیم رشته:علوم کتابداری و اطلاع رسانی )

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121150

علوم تربیتی(برنامه ریزی درسی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121116

 برنامه ریزی درسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121174

مدیریت آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121117

تکنولوژی آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121160

علوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121511

رفتارحرکتی گرایش  رشدحرکتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121528

فیزیولوژی ورزشی  گرایش  فیزیولوژی ورزشی کاربردی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121529

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی وتندرستی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121527


آسیب شناسی ورزشی وحرکات اصلاحی- حرکات اصلاحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121523

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121524

مدیریت ورزشی- مدیریت اوقات فراغت و ورزشهای تفریحی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 121522

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121525

مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121539

مدیریت ورزشی گرایش  مدیریت رسانه های ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

 121526

مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادهای ورزشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121113

مشاوره و راهنمایی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121114

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121118

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121119

مشاوره گرایش مشاوره شغلی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121121

مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121714

روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121718

روانشناسی تربیتی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121711

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121720

روانشناسی عمومی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121715

روانشناسی شخصیت

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121729

روانشناسی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121716

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

121719

روانشناسی بالینی

برنامه ارائه دروس

وضعیت منابع درسی

جدول تطبیق اساتید

بيشتر