كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
1397/4/16 شنبه

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی

بخش علمی فنی و مهندسی

بخش علمی علوم پایه

بخش علمی  الهیات و علوم اسلامی

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه

بخش علمی  علوم اجتماعی

بخش علمی هنر و معماری

بخش علمی علوم کشاورزی

آموزش محیط زیست

مهندسی شیمی

آمار

اخلاق

اقتصاد اسلامی

آموزش زبان انگلیسی

آب و هواشناسی

پژوهش هنر

مهندسی کشاورزی

تربیت بدنی

مهندسی عمران

آموزش ریاضی

تاریخ تشیع

حسابداری

آموزش زبان فارسی

تاریخ

طراحی شهری

مهندسی منابع طبیعی

تحقیقات آموزشی

مهندسی صنایع

ریاضی محض

الهیات – علوم قرآن و حدیث

علوم اقتصادی

زبان شناسی همگانی

جغرافیا

مهندسی معماری

مهندسی اقتصاد کشاورزی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت اسلامی)

مهندسی کامپیوتر

ریاضی کاربردی

الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

 

زبان و ادبیات فارسی

جامعه شناسی

 

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی فناوری اطلاعات

زیست شناسی

الهیات- فلسفه و کلام اسلامی

 

زبان وادبیات انگلیسی

علوم سیاسی

 

علوم تربیتی

مهندسی مکانیک

شیمی

حقوق

مدیریت دولتی

زبان وادبیات عربی

ژئومورفولوژی

 

فیزیولوژی ورزشی

مهندسی برق

فیزیک

فلسفه وحکمت اسلامی

مدیریت اجرایی

 

مخاطرات محیطی

 

روانشناسی

مهندسی عمران –مهندسی آب و سازه­های هیدرولیکی

زیست شناسی - بیوفیزیک

نهج البلاغه

مدیریت بازرگانی

علوم اجتماعی

 

رفتار حرکتی

مهندسی عمران –ژئوتکنیک

فیتوشیمی

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان

مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت رسانه

 

مدیریت آموزشی

مهندسی عمران –شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

زمین شناسی

 

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ وتمدن ملل اسلامی

مدیریت کسب و کار MBA

 

مدیریت ورزشی

مهندسی عمران – راه و ترابری

ژئوفیزیک

 

مدیریت امور شهری

 

تکنولوژی آموزشی

مهندسی عمران –سازه

 

کارآفرینی

 

مشاوره و راهنمایی

مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت

 

روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا

مهندسی عمران – محیط زیست

 

آموزش و بهسازی منابع انسانی

 

بيشتر