كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی ادبیات و زبان­های خارجی سال تحصیلی 98-97

کدرشته


بخش علمی ادبیات و زبان­های خارجی    سال تحصیلی 98-97

جدول تطبیق

122513

آموزش زبان انگلیسی
(مخصوص ورودی های قبل از 95)

122513

آموزش زبان انگلیسی

(مخصوص ورودی های 95 و بعداز آن)

121350

زبان و ادبیات فارسی

جدول تطبیق

121231

زبانشناسی همگانی  ( مخصوص دانشجویان ورودی 89 و قبل از آن)

جدول تطبیق

121231

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 90 و بعد از آن)

121231

زبانشناسی همگانی( مخصوص دانشجویان ورودی 94-93 وبعد از آن)

121231

زبانشناسی همگانی ( مخصوص دانشجویان ورودی 97 وبعد از آن)

121312

زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121313

زبان و ادبیات فارسی گرایش عرفانی(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121314

زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

بيشتر