كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش علمی علوم اجتماعی سال تحصیلی 98-97

کد رشته

بخش علمی علوم اجتماعی                 سال تحصیلی 98-97

122920 

تاریخ ایران دروه اسلام 
(مخصوص ورودی های اول 97 -96 و به بعد)

جدول تطبیق

122909

تاریخ اسلام

(مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

جدول تطبیق

122909

تاریخ اسلام
( مخصوص ورودی های قبل از 96 )

122916

تاریخ ایران بعد از اسلام (مخصوص ورودی های قبل از 96)

122916

تاریخ ایران بعد از اسلام(مخصوص ورودی های 97 و به بعد)

122715

جامعه شناسی

جدول تطبیق

121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

121620

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مخصوص ورودی های 96 وبه بعد) 

 121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودی های قبل از 94-93)

 121648

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (مخصوص ورودی 94-93 و به بعد)

 121620

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مخصوص ورودی های قبل از 94-93)

121668 

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (آمایش)(مخصوص ورودی 94-93)

 121668

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (آمایش)(مخصوص ورودی 95-94 و به بعد)

121614

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

(مخصوص ورودی های 94 و به بعد)

بيشتر