كوچك يا بزرگ كردن بخش :.متون عمومي
بخش الهیات و علوم اسلامی سال تحصیلی 98-97


کد رشته

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی              سال تحصیلی 98-97

122006

الهیات و معارف اسلامی رشته فلسفه و کلام اسلامی

جدول تطبیق

122007

الهیات و معارف اسلامی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

جدول تطبیق

122320

حقوق بین الملل

جدول تطبیق

122335

حقوق خصوصی

جدول تطبیق

122009

علوم قرآن و حدیث (مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق

122009

علوم قرآن و حدیث(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

122008

علوم ومعارف نهج البلاغه(مخصوص ورودی های قبل از 95)

جدول تطبیق

122008

علوم ومعارف نهج البلاغه(مخصوص ورودی های 96-95 و بعد ازآن)

122075

کلام ( گرایش فلسفه دین)
(مخصوص ورودی های قبل از 96)

122073

مدرسی معارف اسلامی ( گرایش قرآن و متون اسلامی)

122065

مدرسی معارف اسلامی ( گرایش مبانی نظری اسلام)

122066

مدرسی معارف اسلامی ( گرایش تاریخ و تمدن اسلامی)

122067

مدرسی معارف اسلامی ( گرایش انقلاب اسلامی)

122072

مدرسی معارف اسلامی ( گرایش اخلاق اسلامی)

122314

حقوق بین الملل عمومی

122070

فلسفه دین (مخصوص ورودی های 97-96 وبه بعد)

جدول تطبیق
بيشتر